Elenco Costellazioni Nebulose Planetarie
Ammassi Globulari Asterismi

Galassie Anomale

Gruppi di Galassie
Super Novae Galassie Interagenti

Quasar